นิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรศ... Read More

ขอร่วมแสดงความยินดีให้กับ นายปัญจรัช พร้าวไธสง สำหรับรางวัล ” เยาวชน... Read More

อบรมเชิงวิชาการทางด้านฟิสิกส์ โดยอาจารย์จากประเทศสิงคโปร์ อบรมเชิงวิ... Read More

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ” พิธีไหว้ครูและ... Read More

หลักสูตรศึกษาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม... Read More