Uncategorized

January 19, 2018

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส จำนวน 24 คน
August 8, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (5 – 6 สิงหาคม 2560)