ขอร่วมแสดงความยินดีให้กับ นายปัญจรัช พร้าวไธสง สำหรับรางวัล ” เยาวชน... Read More

รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAST รอบ 5 “ครูฟิสิกส์” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ส... Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวั... Read More

โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โ... Read More