ข่าวประชาสัมพันธ์

May 29, 2017

โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่                           […]
April 27, 2017

ผู้สนใจข้อมูลหลักสูตร ศษ.บ. ฟิสิกส์ (5ปี)

April 16, 2017
อนุสิทธิบัตร
April 16, 2017
ผู้สนใจข้อมูลหลักสูตร ศษ.บ. ฟิสิกส์ (5ปี) 2560