กิจกรรมของหลักสูตร

มิถุนายน 9, 2014

ประชุมด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มิถุนายน 9, 2014

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
มิถุนายน 9, 2014

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
พฤษภาคม 1, 2014

อาจารย์ประจำหลักสูตรพบนักศึกษาใหม่

อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส […]