กิจกรรมของหลักสูตร

June 23, 2014

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่ 3

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติ
June 9, 2014

ประชุมด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
June 9, 2014

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
June 9, 2014

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์