กิจกรรมของหลักสูตร

มกราคม 22, 2015

กิจกรรมเรียนรู้เทคนิคและทักษะการสอนฟิสิกส์กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

กิจกรรมเรียนรู้เทคนิคและทักษะ
มกราคม 1, 2015

พัฒนาทักษะการปรับตัวเสริมสร้างอุดมการณ์ในวิชาชีพครูสาขาฟิสิกส์

พัฒนาทักษะการปรับตัว
กรกฎาคม 16, 2014

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่ 2

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์
มิถุนายน 23, 2014

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่ 3

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติ