กิจกรรมของหลักสูตร

February 12, 2015

Freshy Day วันช่อใหม่สาขาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์การแสดงได้รับรางวัลการแสดงโชว์ การแข่งสแตนเชียร์ ศูนย์รางน้ำได้รับรางวัลการแข่งขัน
January 22, 2015

กิจกรรมเรียนรู้เทคนิคและทักษะการสอนฟิสิกส์กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

กิจกรรมเรียนรู้เทคนิคและทักษะ
January 1, 2015

พัฒนาทักษะการปรับตัวเสริมสร้างอุดมการณ์ในวิชาชีพครูสาขาฟิสิกส์

พัฒนาทักษะการปรับตัว
July 16, 2014

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่ 2

โครงการอบรมการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์