กิจกรรมของหลักสูตร

March 24, 2015

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
March 19, 2015

เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการสอนครูฟิสิกส์มืออาชีพ

เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการสอนครูฟิสิกส์มืออาชีพ
March 15, 2015

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ญี่ปุ่นสาขาฟิสิกส์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ญี่ปุ่น
February 23, 2015

I-Style Games นักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

I – Style Games