กิจกรรมของหลักสูตร

May 17, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน (ประถมศึกษา)ครั้งที่ 5 (SDU sci-tech camp V)

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน (ประถมศึกษา)ครั้งที่ 5 (SDU sci-tech camp V) วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560
March 4, 2017

Measurement of the refractive index of water

January 24, 2017

ศาสน์ ศิลป์ วัฒนธรรม กับ ครูฟิสิกส์

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
January 15, 2017

กิจกรรมบูรณาการนวัตกรรม สู่ความเป็นครูฟิสิกส์

กิจกรรมบูรณาการนวัตกรรม