phy admin

May 29, 2017

โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่                           […]
May 17, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน (ประถมศึกษา)ครั้งที่ 5 (SDU sci-tech camp V)

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชน (ประถมศึกษา)ครั้งที่ 5 (SDU sci-tech camp V) วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560
April 27, 2017

ผู้สนใจข้อมูลหลักสูตร ศษ.บ. ฟิสิกส์ (5ปี)