phy admin

August 22, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (19 – 20 สิงหาคม 2560)

August 8, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (5 – 6 สิงหาคม 2560)

July 31, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (29 -30 กรกฎาคม 2560)

May 29, 2017

โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่                           […]