phy admin

January 19, 2018

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนุ่มขจรกับสาวเฟื้องฟ้า 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริกานต์ อินทรศร (กานต์) นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาวเฟื้องฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 และรางวัล POPULAR 2017 จากการประกวดกิจกรรมหนุ่มขจรและสาวเฟื้องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
January 19, 2018

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส จำนวน 24 คน
November 27, 2017

บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Traning Program ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเมียวโจ นาโกยา ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Traning Program ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นระดับสากล ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2560
September 4, 2017

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยสวนดุสิต