phy admin

September 4, 2017

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยสวนดุสิต
August 22, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (19 – 20 สิงหาคม 2560)

August 8, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (5 – 6 สิงหาคม 2560)

July 31, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (29 -30 กรกฎาคม 2560)