phy admin

กันยายน 4, 2017

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไ […]
สิงหาคม 22, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (19 – 20 สิงหาคม 2560)

สิงหาคม 8, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (5 – 6 สิงหาคม 2560)

กรกฎาคม 31, 2017

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (29 -30 กรกฎาคม 2560)