อบรมเชิงวิชาการทางด้านฟิสิกส์ โดยอาจารย์จากประเทศสิงคโปร์

อบรมเชิงวิชาการทางด้านฟิสิกส์ โดยอาจารย์จากประเทศสิงคโปร์  มาให้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์แกนักศึกษา ศษ.บ สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561