พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

” พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ”    หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ณ  Hall ๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต