นิทรรศการ ครูสร้างชื่อ สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาครูที่ได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนต่างๆ มานำเสนอผลงาน สื่อที่ใช้สำหรับสอน และถ่ายทอดประสบการณ์ในการไปฝึกสอนให้แก่รุ่นน้อง

จัดชึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต