สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยสวนดุสิต