โครงการพัฒนาการสอนปฎิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3-4 โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่                                                                   ปรับปรุงล่าสุด 25 มิ.ย. 2560

 1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

 2. โรงเรียนปทุมวิไล

 3. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

 4. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

 5. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 7. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

 8. โรงเรียนบางบัวทอง

 9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

 10. โรงเรียนปากเกร็ด

 11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 12. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

 13. โรงเรียนเทพลีลา

 14. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 15. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

 16. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมถ์

 17. โรงเรียนสามพรานวิทยา

 18. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 19. โรงเรียนทวีธาภิเศก

 20. โรงเรียนไทรน้อย

 21. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

 22. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 23. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 24. โรงเรียนเทพศิรินทร์

 25. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 26. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 27. โรงเรียนราชินีบูรณะ

 28. โรงเรียนบางกะปิ

 29. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 30. โรงเรียนสตรีศรีสุโขทัย

 31. โรงเรียนวัดรางบัว

 32. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

 33. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 34. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

 35. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

 36. โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 37. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 38. โรงเรียนเบจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์

 39. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

 40. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

 41. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 42. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 43. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

 44. โรงเรียนปทุมคงคา