วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เพื่อผลิตบัณฑิตครูในสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพึงมีคุณลักษณะดังนี้
        1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นครูมืออาชีพมีความเป็นผู้นำความรับผิดชอบ อดทนและสามารถทำงานร่วมกับนักเรียนและผู้ร่วมงานได้
        2.มีความรอบรู้คลอบคลุมสาขาฟิสิกส์ สามารถคิดวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล
        3.มีเจตคติที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการผลิตนวัตกรรม และเทคนิคการสอนใหม่ๆ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของผู้เรียน
        มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์
โทร:  02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9442 (หลักสูตร)