มาตรฐานหลักสูตร

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร 5 ปี )

 
ลำดับ สถาบัน ปริญญา สาขา ใช้ตั้งแต่ปี การศึกษา ประชุม ครั้งที่ วันที่รับรอง ได้รับใบอนุญาต รหัสการรับรอง
343 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ 2557-2561 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพครู 0857

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์
โทร:  02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9442 (หลักสูตร)