มาตรฐานหลักสูตร

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร 5 ปี )

ลำดับ สถาบัน ปริญญา สาขา ใช้ตั้งแต่ปี การศึกษา ประชุม ครั้งที่ วันที่รับรอง ได้รับใบอนุญาต รหัสการรับรอง
343 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

( จัดการเรียนการสอนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ )

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ 2557-2561 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพครู 0857