ผู้สนใจศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียน ที่เน้นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างมั่นใจ
 3. มีคุณษณะและบุคลิภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 2. จากผลการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก(รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่าด้วยการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 3. จากผลการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ
 4. จากผลการพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูผู้สอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักวิชาการศึกษาด้านฟิสิกส์
 3. นักประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 4. นักวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
 5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านฟิสิกส์