ประวัติความเป็นมาหลักสูตรฟิสิกส์

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรในหลักสูตรเริ่มต้น เมื่อปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน

เป้าประสงค์และเป้าหมาย

1. ผลิตบัณฑิตครูสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ ความสามารถ ปีละประมาณ 60 คน
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนฟิสิกส์ ปีละประมาณ 3 ชิ้นงาน
3. ฝึกอบบรมทักษะความรู้และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนฟิสิกส์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีละประมาณ 50 คน

ปรัชญา

ครูฟิสิกส์ยุคใหม่เชี่ยวชาญการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตครูฟิสิกส์และนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระยะเวลา 5 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครูในสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพึงมีคุณลักษณะที่ดี

สาขาวิชาฟิสิกส์ (Teaching Physics) – SDU

ผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพผู้สอนสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ใหม่ๆ