ประวัติความเป็นมาหลักสูตรฟิสิกส์

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรในหลักสูตรเริ่มต้น เมื่อปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน
เป้าประสงค์และเป้าหมาย
1. ผลิตบัณฑิตครูสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ ความสามารถ ปีละประมาณ 60 คน
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนฟิสิกส์ ปีละประมาณ 3 ชิ้นงาน
3. ฝึกอบบรมทักษะความรู้และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนฟิสิกส์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีละประมาณ 50 คนสาขาวิชาฟิสิกส์ (Teaching Physics) - SDU

ผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพผู้สอนสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ใหม่ๆ

บุคลากรประจำหลักสูตร

เกี่ยวกับเรา

  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์
โทร:  02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9442 (หลักสูตร)