บุคลากรประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุทัศน์-จันบัวลา

ประธานกรรมการหลักสูตร

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544

ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2554
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2548
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2544

ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Ph.D. (Nanoscience and Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.2547
ศษ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2542

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วศ.ด (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2554
วศ.ม (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

อ.ตระกูล รัมมะฉัตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2542

ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2558
วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2544

ดร.ยุทธนา พิมพ์ทองงาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปร.ด.(วิศวกรรมทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544

นางสาว ฉลองขวัญ กิมาลี

เลขาประจำหลักสูตร