ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่อยู่


  • เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Faculty of Science and Technology ,Suan Dusit University
  • 228-228/1-3 Sirinthorn Rd., Bangplad, Bangkok, 10700.

เบอร์โทร


  • โทรศัพท์02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9425-6(หลักสูตร) 
  • TEL. 02-423-9401-6 , 02-423-9425-6
cropped-logo.png
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรในหลักสูตรเริ่มต้น เมื่อปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตครูฟิสิกส์และนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระยะเวลา 5 ปี

สาขาวิชาฟิสิกส์ (Teaching Physics) – SDU

ผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพผู้สอนสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ใหม่ๆ