งานวิจัยอาจารย์

เกี่ยวกับเรา

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ตำราของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 • จิราภรณ์ พงษ์โสภา. รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • จิราภรณ์ พงษ์โสภา. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • จิราภรณ์ พงษ์โสภา. การปรับปรุงพื้นผิวยางธรรมชาติด้วยกระบวนการพลาสมา ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 56
 • จิราภรณ์ พงษ์โสภา. การปรับปรุงคุณสมบัติให้ชอบน้ำของผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยกระบวนการพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 57
 • วัฒนะ มากชื่น. รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1.
 • ชาติ ทีฆะ และ คณะ. (2551). เอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์สำหรับพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • ชาติ ทีฆะ และ คณะ. (2554) .ฟิสิกส์พื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.
 • ชาติ ทีฆะ และ รังสันต์ จอมทะรักษ์.(2551) .เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • ชาติ ทีฆะ และ อุดมศักดิ์ กิจทวี. (2555). ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์.
 • ชาติ ทีฆะ อุดมศักดิ์ กิจทวี และ ยุทธนา พิมพ์ทองงาม. (2549). เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • ชาติ ทีฆะ อุดมศักดิ์ กิจทวี และ ยุทธนา พิมพ์ทองงาม. (2550) . เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • ตระกูล รัมมะฉัตร. เอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์พื้นฐานกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • ตระกูล รัมมะฉัตร. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • สุทัศน์ จันบัวลา และ มานะ เอี่ยมบัว. (2552). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญจังหวัดสิงห์บุรีวารสารวิจัย มสดปีที่ 3ธันวาคม 2552.
 • สุทัศน์ จันบัวลา และ มานะ เอี่ยมบัวสุทัศน์ จันบัวลา และ มานะ เอี่ยมบัว. (2554). สมบัติของอิฐดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 7กันยายน 2555.
 • สุทัศน์ จันบัวลา และพิทักษ์ เหล่ารัตนกุล. (2550). ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริกที่ทำจากสารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ PMnN – PZT, วารสารวิจัย มสด. 3พฤษภาคม – สิงหาคม 2550.
 • สุทัศน์ จันบัวลา. (2555). การพัฒนาส่วนผสมอิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองวารสารวิจัย มสด. 5(1) มกราคม – มิถุนายน 2555.
 • สุทัศน์ จันบัวลา. การลดอุณหภูมิในการเผาสารเพียโซอิเล็ทริกเซรามิกส์ PMnN – PZT (ทุนวิจัย สวทช.)
 • สุทัศน์ จันบัวลา. การศึกษาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่นำมาจากสารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
 • สุทัศน์ จันบัวลา. การศึกษาสมบัติน้ำเคลือบจากเปลือกไข่ไก่ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์ (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
 • สุทัศน์ จันบัวลา. การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริก (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
 • สุทัศน์ จันบัวลา. การออกแบบและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริกสำหรับประยุกต์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
 • อุดมศักดิ์ กิจทวี และ บัณฑิต จริโมภาส. (2551). สมบัติกายภาพ กล เสียง และสรีรศาสตร์ของมะพร้าวอ่อนซึ่งถูกเก็บรักษา. .วิทย์.กษ.39(3)(พิเศษ) : 327-330.
 • อุดมศักดิ์ กิจทวี และ วีรชน ภูหินกอง. (2556). การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหมูหันชุมชนใน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม (ทุน วช. ปี 56).
 • อุดมศักดิ์ กิจทวี และ ชาติ ทีฆะ. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • อุดมศักดิ์ กิจทวี. การพัฒนาทักษะการทดลองโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • J. Pongsopa, P. Visuttpitukul, & B. Paosawatyanyong. (2011). Surface Hardening of Aluminium-Copper Alloy 2011 by RF Plasma Nitriding Process. J.Key Engineering of material, 462-463: 1097-1102.
 • J. Pongsopa, P. Visuttpitukul, & B. Paosawatyanyong. (2011). Effect of Hydrogen in rf Plasma Nitriding on Al-6wt%Cu Alloy. Applied Mechanics and Materials, 55-57: 1063-1066.
 • J. Pongsopa, P. Visuttpitukul, & B. Paosawatyanyong. (2012).Low Temperature Plasma Nitriding of H13 Steel for Improved Surface Hardness. RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING, 41: 69- 73.
 • B. Jukgoljun, N. Suwanpayak, C. Teeka, & P.P. Yupapin. (2010). Hybrid transceiver and repeater using a PANDA ring resonator for nano communication.Optical Engineering. 49(12): 125003.
 • C. Tanaram, C. Teeka, R. Jomtarak, P. P. Yupapin , M. A. Jalil, I. S. Amiri, & J. Ali. (2011). ASK–to–PSK generation based on nonlinear microring resonators coupled to one MZI arm. Procedia Engineering8: 432–435.
 • C. Teeka, M. S. Aziz, S. Pipatsart, K. Srinuanjan, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2012). Soliton spin in an add-drop optical filter for long distance spin transport. SPIN2(1): 1250001–7.
 • C. Teeka, P. Chaiyachet, & P. P. Yupapin. (2009). Soliton collision management in a microring resonator system. Physics Procedia. 2(1): 67–73.
 • C. Teeka, S. Songmuang, R. Jomtarak, P. P. Yupapin, M. A. Jalil, I. S. Amiri, & J. Ali. (2011). ASK–to–PSK generation based on nonlinear microring resonators coupled to one MZI arm. AIP Conferences Proceeding. 1341: 221.
 • F. D. Ismail, C. Teeka, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2012). Atom bottom-up manipulation controlled by light for nanobattery use,, Microwave and Optical Technology Letters. 54(4): 1097–1100.
 • F. D. Ismail, R. Jomtarak, C. Teeka, J. Ali, & P.P. Yupapin. (2011). All–optical switches based on GaAs/AlGaAs quantum dots vertical cavity.Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials. 20(2): 205–215.
 • F. D. Muhammad, C. Teeka, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2012). Optical spin manipulation using dark-bright soliton behaviors in a PANDA ring resonator. Microwave and Optical Technology Letters. 54(4): 987–990.
 • F. D. Zainol, R. Jomtarak, S. Daud, C. Teeka, J. Ali, & P. P. Yupapin ( 2012). Atom bottom-up manipulation controlled by light for microbattery use.IEEE Transactions on Nanotechnology. 11(5): 934-939.
 • M. A. Jalil, C. Teeka, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2011). Mathematical modeling of light pulse within linear and nonlinear ring resonators. Pioneer Journal of Advances in Applied Mathematics1(1): 1–57.
 • M. A. Jalil, I. S. Amiri, C. Teeka, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2010). All–optical Logic XOR/XNOR Gate Operation using Microring and Nanoring Resonators. Physics Express1(1): 15–22.
 • M. Tasakorn, C. Teeka, R. Jomtarak, & P. P. Yupapin. (2010). Multitweezers generation control within a nanoring resonator system, Optical Engineering. 49(7): 75-78.
 • M.A. Jalil, N. Suwanpayak, C. Teeka, P.P. Yupapin, & J. Ali. (2011). Molecular buffer, storage and delivery using a PANDA ring resonator and an optical router. Recent Patent onComputer Science. 4(1): 77–79.
 • N. Sangwara, C. Teeka, S. Pipatsart, & P.P. Yupapin. (2010). An investigation of dark soliton behaviors within the nonlinear micro and nano ring resonators. Optik –International Journal for Light and Electron Optics.121(21): 1959 – 1961.
 • N. Sangwaranatee, N. W. Sangwaranatee, C. Teeka, & P. P. Yupapin. (2012). All-optical nanoscale microring device and system design for nano communication. Procedia Engineering. 32: 509–515.
 • N. Sirikungwan &C. Teeka. (2012). Optical soliton spin manipulation based-on AlGaAs/GaAs microring resonator. Procedia Engineering. 32: 496–501.
 • N. Suwanpayak, C. Teeka, & P.P. Yupapin. (2011). Hybrid transistor manipulation controlled by light. Microwave and Optical Technology Letters. 53(11): 2533–2537.
 • N. Suwanpayak, M. A. Jalil, C. Teeka, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2011). “Optical vortices generated by a PANDA ring resonator for drug trapping and delivery applications. Biomedical Optics Express. 2(1): 159–168.
 • P. P. Yupapin, C. Teeka, & P. Chitsakul. (2006). Mathematical simulation of nonlinear effects in micro ring resonator. In IEEE Proceeding.
 • P. P. Yupapin, N. Suwanpayak, B. Jukgoljun, & C. Teeka. (2010). Hybrid Transceiver using a PANDA Ring Resonator for Nano Communication.Physics Express. 1(1): 1–8. (invited paper)
 • P. Phongsanam, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, & P. P. Yupapin (in press) “All-optical logic AND and OR gates generated by dark-bright soliton conversion. Optik-International Journal for Light and Electron Optics.
 • P. Phongsanam, C. Teeka, S. Mitatha, & P. P. Yupapin. (2011). Simultaneous all–optical logic AND and OR gates based on photonic circuits.Optics and Photonics Letters4(1): 17–24.
 • P. Phongsanam, S. Mitatha, C. Teeka, & P.P. Yupapin. (2011). All optical half adder/subtractor using dark–bright soliton conversion control.Microwave and Optical Technology Letters. 53(7): 1541–1544.
 • P. Pongwongtragull, C. Teeka, S. Kamoldilok,& P.P. Yupapin. (2011). Novel communication security scheme using dark–bright soliton conversion behaviors, Optical Engineering. 50(2): 025004.
 • P. Youplao, T. Phattaraworamet, S. Mitatha, C. Teeka, & P. P. Yupapin. (2010). Novel optical trapping tool generation and storage controlled by light. Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials19(2): 371–378.
 • P. Yupapin, &C. Teeka. (2010). OOK generation based on MZI incorporating a pumped nonlinear ring resonators system. Optics Express18(8): 9891–9899.
 • R. Jomtarak, C. Teeka, & P. P. Yupapin. (2012). Geometrically distributed 1D photonic crystals for light reflection in all angles. Procedia Engineering. 32: 455–460.
 • R. Jomtarak, C. Teeka, P. P. Yupapin, & J. Ali. (2011). Single electron–hole pair generation using dark–bright solitons conversion control. AIP Conferences Proceeding. 1341: 228.
 • S. Chantanetra, C. Teeka, S. Mitatha, R. Jomtarak, & P. P. Yupapin. (2012). Hybrid transistor manipulation controlled by light within a PANDA microring resonator. IEEE Transaction on Nanobioscience. 11(2): 125–130.
 • S. Glomglome, I. Srithanachai, C. Teeka, S. Mitatha, S. Niemcharoen, & P. P. Yupapin. (2012). Optical spin generated by a soliton pulse in an add – drop filter for optoelectronic and spintronic use. Optics and Laser Technology. 44: 1294–1297.
 • S. Mitatha, S. Glomeglom, C. Teeka, J. Ali, & P.P. Yupapin. (2011). Soliton spin and wave-particle duality, Optics and Photonics Letters. 4(2) :63–73.
 • S. Mitatha, S. Glomeglom, C. Teeka, J. Ali, & P.P. Yupapin. (2012). Soliton spin manipulation using an optical add-drop filter. Microwave and Optical Technology Letters. 54(4): 1100–1103.
 • S. Mitatha, W. Sangiamsak, K. Kulsirirat, C. Teeka, & P. P. Yupapin. (2011). Spin-polarization array generation for spin transport use. J. Nonlinear Optical Physics and Matrials. 20(3): 379–387.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, & P. P. Yupapin. (2011). Simulation of an optical buffer using microring resonator array with 1.5μm radius. Procedia Engineering. 8: 428–431.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, & P. P.Yupapin. (2011). An optical buffer manipulation using a microring array,Procedia Engineering. 8:441–444.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, J. Ali & P. P. Yupapin. (2011). A new concept of multi electron–hole pair generation using dark–bright soliton conversion control. AIP Conferences Proceeding. 1341: 231.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2011). A new concept of multi electron–hole pair generation using dark–bright soliton conversion control. Procedia Engineering8: 483–486.
 • S. Punthawanunt, R. Jomtarak, C. Teeka, P. P. Yupapin, & J. Ali. (2011). Single electron–hole pair generation using dark–bright solitons conversion control, Procedia Engineering. 8: 493–497.
 • T. Phatharaworamet, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, & P. P. Yupapin. (2010). Random binary code generation using dark–bright soliton conversion control within a PANDA ring resonator. J. Lightwave Technology. 28(19): 2804–2809.
 • W. Tupchiangmai &C. Teeka. (2012). Controllable FWM within a PANDA ring. Procedia Engineering. 32: 489–495.
 • Sutas Janbuala and Pitak Laoratanakul. (2006). Piezoelectric properties of PMnN – PZT with synthesis at low temperature for piezoelectric transformer application, 5th Asian Meeting on Electroceramics ( A_MEC 5), sofitel central plaza Bangkok Thailand, December 10-14.
 • Sutas janbuala, Pitak Laoratanakul, and Sirithan Jiemsirilers. (2006). Low temperature of PMnN – PZT Piezoelectric Dope with ZnO as sintering aid, Thailand Material Science and technology Conference ( MS@T IV), Thailand Science Park Convention Center, 31 March – 1 April .
 • Sutas janbuala, Pitak Laoratanakul, and Sirithan Jiemsirilers. (2004). Low temperature of PMnN – PZT Piezoelectric with sintering aid,,International Conference on smart Materials (Smart Mat – 04), Chiangmai Thailand, 1 – 3 December.
 • Udomsak Kitthawee, Siwalak Pathaveerat, Tanarat Srirungruang and David Slaughter. 2011. Mechanical Bruising of Young Coconut. Biosystems Engineering. 109: 211-219.
 • Pimtong-Ngam Y. Associate Surveillance of Cardiovascular Disease in Lower North (Aging Society):Development of Nanobiosensors, Hybrid Algorithms and Heart Sound Processing for Portable Clinical Diagnostic System phase II (ทุนวช.ปี2555 )
 • Pimtong-Ngam Y. Automatic Emergency Lighting Systems Control by Light Intensity Level.(ทุน หน่วยปฏิบัติการวิจัยมาตรวิทยาและฟิสิกส์ของอุปกรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543)
 • Chatsuwan D, Pimtong-Ngam Y, Tippayakaison S. The Automatic Multifunctional Sensor and Device Interfacing with Microcomputer for Controlling Electrical Appliances. Research report of Suan Dusit Rajabhat University, 2004.(ทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2547)
 • Pimtong-Ngam Y.. Development of the Device Interfacing with Microcomputer from MCS-5180C535 Microcontroller. (ทุนหน่วยปฏิบัติการวิจัยมาตรวิทยาและฟิสิกส์ของอุปกรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545)
 • Pimtong-Ngam Y. Integrated Surveillance System of Emerging Disease and Cardiovascular Disease in Lower North (Aging Society): Development of Artificial Neural Network, High Sensitivity Nanobiosensors, Hybrid Algorithms and Bidomain Electrocardiogram Signal Processing for Portable Clinical Diagnostic System phase III (ทุนวช. ปี2556)
 • Pimtong-Ngam Y, Jiemsirilers S, Supothina S. Preparation of tungsten oxide-tin oxide nanocomposites and their ethylene sensing characteristics. Sensors and Actuators, A: Physical. 2007;139
 • Pimtong-Ngam Y, Thophon S.. Development of Artificial Neural Network for Semiconductor Gas Sensors Based on Nanostructured SnO2 . Research report of Suan Dusit Rajabhat University, 2009.(ทุน วช.ปี2551)
 • Pimtong-Ngam Y, Thophon S. Development of Ethylene Gas Sensor from WO3- SnO2 Nanocomposites. Research report of Suan Dusit Rajabhat University, 2008. (ทุน วช.ปี2550)
 • Pimtong-Ngam Y, Thophon S. Effect of Nanostructure and Dopant on Ethylene Sensing Mechanisms of Semiconductor Gas sensors based on SnO2. Research report of Suan Dusit Rajabhat University, 2008.(ทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549)
 • Teeka C, Pimtong-Ngam Y, Artdet W, Phuhingong W. Information of Nonthaburi OTOP. Research report of Suan Dusit Rajabhat University, 2007. (ทุน วช.ปี2550)
 • Pimtong-Ngam Y. The Chemical Composition and Standards Substances of Millettia utilis Dunn (ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
 • Pimtong-Ngam Y. The Design and Development to Increase the Market Value for Brick in the Area of the Upper Central Provinces (ทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)
 • Pimtong-Ngam Y. The Development and Design to Increase the Market Value for Ceramics in the Area of the Upper Central Provinces (ทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)
 • Pimtong-Ngam Y. The Development of Four Dimensional Numerical Method and Hybrid Algorithm for A High Resolution Electrocardiograph System to Detection Ventricular Fibrillation (ทุน วช.ปี2556)
 • Pimtong-Ngam Y. The Development of Hybrid Algorithm and Mathematical Modeling for A High Resolution Electrocardiograph System to Detection Ventricular Fibrillation (ทุน วช.ปี2555)
 • Pimtong-Ngam Y. The Heavy Metals Contamination in Water, Plants and Aquatic Animals in Nonthaburi Province (ทุน วช. ปี2550)
 • Pimtong-Ngam Y. The Impedance Meter for High Voltage Transformers Measurements. (ทุนหน่วยปฏิบัติการวิจัยมาตรวิทยาและฟิสิกส์ของอุปกรณ์ภาควิชาฟิสิกส์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544)
 • Pimtong-Ngam Y. The Production of Photo gate Timer Interfacing with Micro-computer (ทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2547)
 • Pimtong-Ngam Y. The Standardization of Community Products in Southern Region 8 (ทุน วช.ปี2550)
 • Pimtong-Ngam Y. The Study of Amount and Approach to Reducing Formaldehyde in Furniture Plywood (ทุน วช. ปี2550)
 • Thongtan J, Pimtong-Ngam Y, Artdet W. Development the quantities of Phosphorus in sludge from waste water treatment part and mathematical model production of fertilizers Phase I.Research report of Suan Dusit Rajabhat University, 2008. (ทุน วช.ปี2550)
 • Thongtan J, Pimtong-Ngam Y, Artdet W. Development the quantities of Phosphorus in sludge from waste water treatment part and mathematical model production of fertilizers.Research report of Suan Dusit Rajabhat University Phase II, 2010. (ทุน วช.ปี2550)
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, & P. P. Yupapin. (2011). Simulation of an optical buffer using microring resonator array with 1.5μm radius. Procedia Engineering. 8: 428–431.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, & P. P.Yupapin. (2011). An optical buffer manipulation using a microring array,Procedia Engineering. 8:441–444.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, J. Ali & P. P. Yupapin. (2011). A new concept of multi electron–hole pair generation using dark–bright soliton conversion control. AIP Conferences Proceeding. 1341: 231.
 • S. Punthawanunt, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, J. Ali, & P. P. Yupapin. (2011). A new concept of multi electron–hole pair generation using dark–bright soliton conversion control. Procedia Engineering8: 483–486.
 • S. Punthawanunt, R. Jomtarak, C. Teeka, P. P. Yupapin, & J. Ali. (2011). Single electron–hole pair generation using dark–bright solitons conversion control, Procedia Engineering. 8: 493–497.
 • T. Phatharaworamet, C. Teeka, R. Jomtarak, S. Mitatha, & P. P. Yupapin. (2010). Random binary code generation using dark–bright soliton conversion control within a PANDA ring resonator. J. Lightwave Technology. 28(19): 2804–2809.