การรับแบบ Admission

กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัคร
6 – 10 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ทาง website ของทปอ.
2 ชำระเงินค่าสมัคร
6 – 11 มิถุนายน 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
30 มิถุนายน 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4 สอบสัมภาษณ์
4 กรกฎาคม 2561 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
8 กรกฎาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
13 กรกฎาคม 2561 ทาง website ของทปอ.

  1. http://tcas.cupt.net/