การรับแบบโควตา

กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัคร
2 มกราคม – 5 เมษายน 2561 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2 ชำระเงินค่าสมัคร

เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท

2 มกราคม – 5 เมษายน 2561 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
3 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ

   สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
วิชาที่สอบ
ข้อสอบแบบปรนัย 80 ข้อ (80 คะแนน) และแบบอัตนัย 1 ข้อ (20 คะแนน) รวม 100 คะแนน เวลาสอบ 9.00 – 11.30 น.

24 มีนาคม 2561 ห้องสอบ : 232 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
11 เมษายน 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6 สอบสัมภาษณ์
21 เมษายน 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน
26 เมษายน 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
8 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
26 เมษายน 2561
9 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
3 – 6 พฤษภาคม 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 พฤษภาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/