การรับตรงร่วมกัน

กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัคร
9 – 13 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ทาง website ของทปอ.
2 ชำระเงินค่าสมัคร
9 – 14 พฤษภาคม 2561
3 มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
18 พฤษภาคม 2561
4 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
23 พฤษภาคม 2561
5 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
26 – 28 พฤษภาคม 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
7 สอบสัมภาษณ์
4  มิถุนายน 2561 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
6 มิถุนายน 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 มิถุนายน 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/