การรับด้วย Portfolio

กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัคร
2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2 ชำระเงินค่าสมัคร

เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท

2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
28 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4 สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน
12 ธันวาคม 2560 http://entrance.dusit.ac.th/
6 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
12 ธันวาคม 2560
7 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
15 – 19 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ทางเวบไซต์http://a.cupt.net
*หากไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบได้ที่http://entrance.dusit.ac.th/
9 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
วันที่ 23-31 ธันวาคม 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่http://entrance.dusit.ac.th/สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
*กรณีไม่ได้ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
10 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว 2 วันทำการ สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/