parallax background

หลักสูตร

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตครูฟิสิกส์และนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

อ่านต่อ

บุคลากร

สาขาฟิสิกส์สอนนักศึกษาเพื่อทำงานได้จริง มีประสบการณ์ มีงานทำ

อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

อ่านต่อ
parallax background

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์
โทร:  02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9442 (หลักสูตร)