กิจกรรม

ข่าว / กิจกรรม

vdo-TCAS

แนะนำหลักสูตร

parallax background

หลักสูตร

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตครูฟิสิกส์และนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

อ่านต่อ

บุคลากร

สาขาฟิสิกส์สอนนักศึกษาเพื่อทำงานได้จริง มีประสบการณ์ มีงานทำ

อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

อ่านต่อ
parallax background

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์
โทร:  02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9442 (หลักสูตร)

กิจกรรม

กิจกรรม

no-repeat;center top;;
icon-heart-line

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Traning Program ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

http://phy.sci.dusit.ac.th/2017/09/04/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/?preview=true

icon-book-open

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตรเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (19 – 20 สิงหาคม 2560)

http://phy.sci.dusit.ac.th/2017/08/22/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-19-%E2%80%93-20-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2560/?preview_id=1151&preview_nonce=728480c832&post_format=standard&_thumbnail_id=1119&preview=true

ข่าว / กิจกรรม

no-repeat;center top;;

ข่าว / กิจกรรม:

horizontal

http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/

แนะนำหลักสูตร

accordion

TEgO4jJ5Coo

a;c;l;

700

300

icon-megaphone-line

ข่าว-กิจกรรม

Update ข่าวสารเกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางสาขาได้จัดทำขึ้น

อ่านต่อ

#

3

icon-thumbs-up-line

หลักสูตร

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตครูฟิสิกส์และนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

อ่านต่อ

3

icon-cog-line

ปรัชญา

ครูฟิสิกส์ยุคใหม่เชี่ยวชาญการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม

อ่านต่อ

#

3

icon-user-line

บุคลากร

สาขาฟิสิกส์สอนนักศึกษาเพื่อทำงานได้จริง มีประสบการณ์ มีงานทำ

อ่านต่อ

3

icon-note-line

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

อ่านต่อ

3

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรในหลักสูตรเริ่มต้น เมื่อปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน

no-repeat;center top;;

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครูในสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพึงมีคุณลักษณะ

Physics Dusit

no-repeat;center top;;

http://phy.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/home_electric_bulb-1.png

center

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์
โทร:  02-423-9401-6 (คณะ)02-423-9442 (หลักสูตร)

no-repeat;center top;;

Button

ติดต่อเรา

right

no-repeat;center top;;