หลักสูตรฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา รับตรง

– สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต
– คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

– GAT ค่าน้ำหนัก10%
– PAT-75 ค่าน้ำหนัก 30%
– สอบสัมภาษณ์

 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรในหลักสูตรเริ่มต้น เมื่อปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน

แนะนำหลักสูตร

ปรัชญา

ครูฟิสิกส์ยุคใหม่เชี่ยวชาญการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักวิชาการศึกษาด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์
3. นักประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
4. นักวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านฟิสิกส์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครูในสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพึงมีคุณลักษณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฟิสิกส์

โทร:  หลักสูตร:ติดต่อ 02-4239425-6   คณะ: ติดต่อ 02-423-9401-6